אישום: נהג משאית גרם למותו ברשלנות של לוחם גולני מפתח תקוה ושני חבריו

X Close mynetpetahtikva.co.il

תושב ירושלים מואשם בגרימת מותו של החייל תושב העיר אשטו טספו ז"ל

X Close www.melabes.co.il

כתב אישום נגד נהג המשאית שגרם למותם של שלושה חיילים

X Close www.kan.org.il

"לא נח כנדרש ודרס את שלושת החיילים"

X Close www.israelhayom.co.il

אישום: נהג משאית גרם למותם של שלושה חיילים

X Close www.ynet.co.il

"נהג ברשלנות": כתב אישום נגד תושב ירושלים שגרם למותם של 3 לוחמי גולני

X Close www.maariv.co.il

אישום: גרם למותם של 3 חיילים בתאונה

X Close www.inn.co.il PDF '² .² ¦ ¦ © ª¥´´ £¡ª ,© ª¥´¦¦ ª£¨
£¦¦¥§£¦ ¡´£ ®³ ´ ±¦¡¨¦© ª¥´´ £¡ª 154 (§£´ ²£³ ´ ´¡¦±¨ ´¦¦ ¥) ´ °´ ¡´¦¨.35 160 ´ °£´ ²£³.36 162 ´ ª ² «¨ --£¬ °±¨ ¬££¦´£« ®£¢ ±¦¡¨ ª ¨´¨ ´ :' ±²®164 £¦¦¥ 165 £¦¦¥¡"£ ´£ ® ¢² ±¦¡¨
PDF ª¥© © ¥© ¦¨¥¬ ¤ ª ®ª«¨ ¥¢ ¦ ¨ ¦ ¨£ ª ¨ ¢ ¦ ©¥ ¨
¦¨¥¬ ¤ ª ®ª«¨ ¥¢ ¦ ¨ ¦ ¨£ ª ¨ ¢ ¦ ©¥ ...
Ordinal indicator - Wikipedia
ordinal indicator: º ª: percent, ... In written languages, an ordinal indicator is a character, or group of characters, following a numeral denoting that it is an ordinal number, rather than a cardinal number. In English orthography, ...
PDF ª ° ¬ £ª ´ª £´ £¨ ¡ - knesset.gov.il
´ ¥ª ° ¬ £ª ´ª £´ £¨ ¡ ´«ª¥ ¬ £¨ ¥²¨ £ £°±´ ±¦¡¨ ©¦¥¦¥ ¯² ³ ¬£¦ יביצקת חוקיפל הקלחמה להנמ קידצ ימע רושיא
PDF NÆp¼Æ ¹£pªª ª 8=a - gdpr.school
N| ¯¯£À;p£¼ p Ú; pÓ ;ÀÚÀÆ ©À; ª; ¹£p| ;Ư;Ó ¼ Ú; ª Ó Êp£À9;p À ; À ÀÆpª p¼ ;Æ Ú; pÆ ¼;¹p¼ ªÆp£;
PDF ´³ ¦ ´ £² ´ °¬ ´ £¨ ±¨ °¬ ¨ ´ £¨ ±¨ ´ £ ³²¦ £ª® ) ( ¢ ´ª³¦ ¬ £ª¥´
State of Israel ¦ ²³£ £ ¨ £ ¦ ª¥¢ ¨ Ministry of Science & Technology Science and Community ¦£ ± ¨ '«±® '¦¢ §£¦³ ²£ ´ ' ©££ª ´£¡² ¨ £²± ¦³¨¨ £ ²³¨
PDF ª×¨ - ×ª× × × ×©× × × ×© - adif.org.il
§£ ° £ £ ¦¬ ­£ ¬ ¦ ±® «¨ ²´ ¬£® ¨ § «²® ¨ ±¦¡ ¬£® ¨ ¬ £¨ £¥ ² ¨ ©¥ ¨¥ ª¬¢ ¦¥ ¤¦ £ ´ ¦ ² ¨ ¥ ¬ £¨ ¦³ ´ ª£¨ ª¥ ´¦ ´£ ²¡ ­£ ¬ ©£ §££³£¦³
PDF ª¨ - moin.gov.il
£¨ ¦¦¥ ª¨ ´ £¨ ±¨ ´ ²£¡ ² ¦ £¢®³¨ " ' ´ ³ ¦³ ´ ³²¦ ´£¨ ±¨ ´ ³² £ ¨¬ ³ §£«¥ª ³ ¨£ ¬ ª £ª³ £²¡
PDF ³ ª ( ­ «³ ¢³ ± «²³ - elal.com
¢­¥ ¥ ± § «ª ©¥ ¢­ª ¢ ¯¢ ¨³© ¦¥ ¥ ±² ³©¢ § ¡² ¦¢ ¯§ ¥ ...
PDF 1 «ª¥ - btl.gov.il
§£ ª´ §£¨££ ©£ ± ¡ ´ ² ¦ ­ ® ¦¨£ ¦ £ ¦ ²³£ ³ ´ )( ¦ ± ¡¦ ¬« ³ ² ¬ª £ª ² ¡ ² ¨ § ´£ ¦£ £² £ª § ´£ ¦£
PDF ª´ £® « £ ¥ - ups.com
¦³ §££¦ §£ ª´ £ ups ´ ¦ ´ ´ ¬ ´ ¦ £ £ ´± ¦ ¯ ² ±£¨ ¤² ª¥ ´ ³¨´³ ¦ £ ¤ª£ , §¥« ²´ « ² ´ ²¨¦ . §¥«
PDF ª£ - israelbondsintl.com
§£´ ²£³ §££´² ¡ ££¦¬ ´¢£¦±¦ ²³¨ ³ £¦ °£ª ´ £ ¥ ¦ ´ ³² ¦¦¡ £ ¦ ª¥¢ ¬ ¨ ²³¨
ª r ª S ª η ®t (@daghankara_RT) | Twitter
The latest Tweets from ª r ª S ª η ®t (@daghankara_RT). Ana hesap @daghannkara
ª§ª (@REE7Y_ASAKUNDWI) | Twitter
Watch what you say about someone today,you never know what tomorrow holds.
PDF ¦ ²³£ ª£ - gov.il
¦ ²³£ ª£ ¨ ª£ £°ª ¤¨« £ ³¨¨ ²³¨ - ©£ §¡ª £ ¦ ¦³¨¨ £²±
PDF =¼ pª | ª pªp pò - ota.com
S¯Æp£;¯¹ ¼pÆ ¯ªÀ; À;ª¯Æ;pª;p ¼ pÆ ;¯ ;p££;¯Æ ¼;|pÆ ¯¼ À;pÀ;À¯© ;¯¹ ¼pÆ ¯ªÀ; p££; ªÆ¯;©¯¼ ;Æ pª;¯ª ;
PDF ª ¥ ¥ ® ª ® ª - 建通新聞社 <<<Kentsu Online News>>>
r m u ¥ ª : ! 7 ! 9 6 : - : : 3, 2d^qr5 L 8 ;< ...
PDF À"°§ÿ≥µ âÕß°"√ ‰ª»÷°…"„π À√—∞
‡µ√'¬¡æ√âÕ¡∑'Ë®-‰ª:¢âÕ¡ Ÿ≈„π∑"ßªØ ...
PDF 28th March I ª ¤ µ
AD\W__µ8<µByµlµ y¤¤±µ /µY y¤µ~ tªyµyl§y µ¤ y§ y¤µ 6µP r µ~ ®l tµ Byi µ ¤r ª§ ¤µ<=µe §y¯µ <µE ¤§l § ±µ §§ µ$µ
PDF ¹ ® º ¹ ® ¬ ª
¦ £ª ²³® ¨ ´ ²£³ £¬°¨ :§¥¡ ´¨ ²± ...
PDF ª Ý - search-institute.org
ª Ý j dv ª ª vroyhsureohpvzkhqwkh\hqfrxqwhueduulhuvwrwkhlu r o Ý ª ª krzwrdvnirukhoszkhqwkh\qhhglw Ýq ª h ݪp ªÝ
PDF ª¶£·§ ­¸¬ª¢·µ - haifa.muni.il
£ ¦ª¶£·§ ­¸¬ª¢·µ ·£ «§²¯©¢ª¢®§¬ ¨§¶ ¸ ¢®£®¶ § £§¥± rvozuwys{w p¢§ª§¬§¯µ² ½ syrroyrrorxr p­£²ª¦ nusrvyrt |¡£µ§¬ ¢²§¥ nvzss p¡p¸ n¢²§¥ ¸§§¶§°
PDF π∫ ‡≈¢ª√-®"µ—«ª√-™"™π ‡≈¢ª√-®"µ—«ºŸâ‡ '¬¿"…'Õ"°√
ÕÕ°„Àâµ≈Õ¥‰ª °√Õ° 2 ÕÕ°„Àâ§√—È߇¥'¬« ...
Batizado e 1.ª Comunhão - byluarts
Álbum 1.ª comunhão menina Álbum 1.ª comunhão menina rosa Álbum 1.ª comunhão menina Álbum 1.ª comunhão menino Álbum 1.ª comunhão menina
Expressmobil, Ld.ª - Home | Facebook
Expressmobil, Ld.ª, Rua Professor Henrique de Barros, lojas C/D - Centro Empresarial de Braga. 385 likes · 1 talking about this. Expressmobil, Lda...
PDF ª¨ - justice.gov.il
§£ª££ £ª ´¬£ª¨¦ §£¦¦¥ה תוארוה ולוחי ,§£²³ £ª « §£²³ לע "´ ל 42.7 לע )11/9 'מע ,19.1.291/ םוימ ,2147 תרבוח 'סמ ,ג"סשתה פ"י( §£²³ £ª « ...
PDF 18.06SC Final Exam - ocw.mit.edu
w³ ª ª¬³ ...